Regulamin sklepu

§1 Postanowienia ogólne i dane kontaktowe

 1. Strona oraz sklep są dostępne w domenie www.gosiarackos.com i na odpowiednich podstronach oraz są prowadzone przez Właściciela Strony.
 2. Kontakt z Właścicielem, również w przypadku reklamacji złożonego Zamówienia, jest możliwy poprzez użycie następujących danych kontaktowych:
  a) numer telefonu: 608-149-326
  b) adres e-mail: kontakt@gosiarackos.co
  c
  ) formularz kontaktowy dostępny w ramach Strony, zgodnie z zasadami zawartymi w dalszej części Regulaminu.
 3. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego. Środki te gwarantują zachowanie pisemnej korespondencji (forma dokumentowa) pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z zachowaniem daty i godziny, spełniają wymogi trwałego nośnika oraz umożliwiają szybkie i efektywne kontaktowanie się Klienta ze Sprzedawcą.
 4. Zasady korzystania oraz składania Zamówień, zawierania umów, przedmiot i zakres usług, a także prawa i obowiązki Klienta określa Regulamin.
 5. Sprzedawca udostępnia nieodpłatnie Klientowi Regulamin, w tym także w sposób umożliwiający jego pobranie, odtworzenie, utrwalenie i wydrukowanie.
 6. Warunkiem korzystania ze Strony oraz zawarcia umów jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Klient poprzez jego akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać. 
 7. Przeglądanie Strony jest bezpłatne. Skorzystanie z wybranej przez Klienta usługi jest odpłatne, a płatność zostanie szczegółowo określone w podsumowaniu Zamówienia.
 8. Sprzedawca jest odpowiedzialny za zgodność świadczenia z umową.
 9. Informacje o usługach podane na Stronie i na odpowiednich podstronach, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 10. W ramach korzystania ze Strony zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz w szczególności zabrania się:
  a) rozsyłania i umieszczania w ramach Strony spamu;
  b) dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności w ramach formularzy znajdujących się na Stronie;
  c) zamieszczania treści niemoralnych i naruszających dobro osób trzecich, jak również publikowania linków do materiałów pornograficznych, obscenicznych czy urągających godności innych osób.
 11. Nakazuje się:
  a) korzystanie ze Strony w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa;
  b) korzystanie ze Strony w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;
  c) korzystanie z wszelkich treści zamieszczonych na podstronach Strony wyłącznie w celu osobistego użytku, zgodnie z udzieloną licencją (jeśli taka została udzielona).
 12. Nabywać usługi za pośrednictwem Strony może jedynie osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i legitymuje się pełną zdolnością do czynności prawnych.
 13. Klient nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem lub używających niepoprawnych danych osobowych.
 14. Klient zobowiązuje się do niedokonywania nieprawdziwych Zamówień oraz do terminowej zapłaty ceny za dokonane Zamówienie. 

§2 Definicje 

 1. Sprzedawca lub Właściciel (używane rozłącznie lub zamiennie) – Małgorzata Raćkos zamieszkała pod adresem Warszawa, 04-382, Przeworska 2B/297, numer telefonu: 608149326, e-mail: kontakt@gosiarackos.com.
 2. Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin Strony.
 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną – oznacza każdą umowę inną niż umowa sprzedaży Towarów, na mocy której Sprzedawca świadczy lub zobowiązuje się do świadczenia usługi na rzecz Klienta.
 5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 6. Zamówienie – czynność, oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i spełnienia świadczenia na rzecz Klienta, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 7. Formularz – formularz znajdujący się na określonej podstronie Strony lub u innego dostawcy umożliwiającego sprzedaż Zamówienia, za pomocą którego, Klient może wyrazić chęć złożenia Zamówienia.
 8. Dowód zapłaty – faktura lub paragon lub rachunek wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów
  i usług z dnia 11 marca 2004 roku i innymi stosownymi przepisami prawa.
 9. Płatność – wpłata na konto Sprzedawcy w sposób ustalony między Klientem a Sprzedawcą.
 10. Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, która Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za usługę.
 11. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego (Internet).
 12. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
 13. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 z późn. zm.).
 14. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 15. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).
 16. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.).
 17. UŚUDE – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 18. Prawo autorskie – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509 z późn. zm.). 

§3 Minimalne wymagania techniczne

 1. Użytkownik może korzystać z udostępnionych funkcji Strony w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowania Strony oraz innych Użytkowników.
 2. Do skorzystania ze Strony, w tym przeglądania Strony oraz składania Zamówień na usługi potrzebne są:
  a) dostęp do Internetu z umożliwiającego to urządzenia typu komputer stacjonarny, laptop, inne urządzenie przenośne, w tym także sprzęt umożliwiający komunikację i wypełnianie niezbędnych formularzy w ramach Strony, np. sprawna klawiatura;
  b) odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca m.in. pliki typu cookies, np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome oraz umożliwiająca przeglądanie stron internetowych;
  c) aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail (Sprzedawca zaleca, aby Klient sprawdził, czy maile z domeną sprzedawcy z jego adresu e-mail nie trafiają do skrzynki „spam”, „oferty” lub innej niż „główne /odebrane”. Sprzedawca nie ma na to wpływu i jest to zależne od ustawień skrzynki e-mail Klienta i/lub dostawcy używanej skrzynki e-mail). 
 3. Właściciel zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Klientów oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.
 4. Właściciel podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony, m.in. korzysta z odpowiednich narzędzi, które mają to umożliwić, albo usług podmiotów trzecich.
 5. Po stronie Klienta leży zapewnienie warunków technicznych umożliwiających skorzystanie z usług dostarczanych on-line. Usługi oferowane w formie on-line mogą wymagać dodatkowo:
  a) posiadania dostępu do platformy komunikacyjnej wyszczególnionej w opisie usługi (np. komunikator Zoom);
  b) posiadania mikrofonu lub kamery umożliwiających kontakt w przypadku usług, które wymagają bezpośredniej komunikacji;
  c) zainstalowania najnowszej wersji przeglądarki internetowej;
  d) akceptacji plików cookies.

§4 Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Przed rozpoczęciem korzystania ze Strony Użytkownik powinien zapoznać się z Regulaminem oraz zaakceptować jego treść.
 2. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, lecz niezbędna w celu skorzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego.
 3. Regulamin stanowi integralną część umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 4. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje poprzez Internet.
 5. Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane będą dopiero w kolejnym dniu roboczym.

§5 Usługi oferowane na Stronie

 1. Na Stronie zamieszczone są informacje o następujących usługach:
  a) sesje indywidualne on-line w pakiecie; b) webinary; c) masterclass; d) kursy; e) warsztaty
 2. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby usługi były zgodne z najwyższymi standardami, a tym samym z umową zawartą z Klientem. W tym celu dba o ich jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność, właściwy i konkretny opis oferty oraz zapewnia ich aktualizacje, jeśli jest to konieczne i wymagane przepisami prawa czy rozwijającą się technologią, albo chce poprawić ich jakość.
 3. Sprzedawca może prowadzić sprzedaż usług, do których dostęp możliwy jest wyłącznie po opłaceniu przez Klienta.
 4. Zakres poszczególnych usług jest szczegółowo opisany na Stronie i/lub odpowiednich podstronach Strony i/lub innych stronach umożliwiających Sprzedawcy prezentację usług np. MailerLite, Easycart.pl.
 5. W przypadku:
  a) sesji indywidualnych on-line w pakiecie, termin realizacji pierwszej sesji odbywa się po uprzednim ustaleniu z Klientem, jednak w terminie do 30 dni od przesłania przez Klienta wiadomości poprzez dedykowane formularz na Stronie lub zapłaty za Zamówienie. Kolejne sesje odbywają się w terminie ustalonym uprzednio z Klientem, jednak w terminie nie dłuższym niż 45 dni liczonych od dnia pierwszego spotkania; 
 6. Sprzedawca nie ma obowiązku nagrywania sesji indywidualnych on-line, ale może wyrazić zgodę na ich nagrywanie przez Klienta. Klient, każdorazowo powinien zapytać o taką zgodę.

§6 Przeciwskazania 

 1. Zawarcie umowy ze Sprzedającym nie jest rekomendowane osobom:
  a) w ciąży;
  b) cierpiącym na zaburzenia na tle psychicznym;
  c) przyjmujących środki psychotropowe lub antydepresanty.
 2. Klient jest zobowiązany o poinformowaniu Sprzedającego o zaistnieniu okoliczności wskazanych w pkt 1 oraz 2 §6, najpóźniej w dniu realizacji usługi. 
 3. Osoby nie posiadające wiedzy i praktyki medytacyjnej, jak również osoby z trudnościami w korzystaniu z podstawowych funkcji urządzeń teleinformatycznych takich jak komputery, smartfony lub tablety mogą nie być w stanie w pełni wykorzystać możliwości, które dają oferowane usługi przez Sprzedającego. 
 4. Usługi świadczone przez Sprzedającego mogą obejmować medytacje. 

§7 Składanie i realizacja Zamówienia

 1. Klient może dokonać wyboru usługi poprzez jej wybór z poziomu odpowiedniej podstrony Strony i/lub na stronach umożliwiających Sprzedawcy prezentację usług np. MailerLite, Easycart.pl. 
 2. Po dokonaniu wyboru usługi celem złożenia zamówienia, Klient wysyła zgłoszenie do Sprzedającego poprzez dedykowane formularz, zgodnie z przekierowaniem na Stronie i/lub na stronach umożliwiających Sprzedawcy prezentację usług np. MailerLite, Easycart.pl.
 3. Celem złożenia Zamówienia Klient powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  a) kontakt ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty elektronicznej;
  b) wybór konkretnej usługi;
  c) ustalenie terminu realizacji Zamówienia;
  d) dokonanie płatności.
 4. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta w formularzu następujących danych:
  a) imienia i nazwiska,
  b) adres e-mail,
  c) nazwy usługi,
  d) akceptację regulaminu oraz polityki prywatności poprzez zaznaczenie okienka. Akceptacja jest niezbędna do dokonania i sfinalizowania Zamówienia.
 5. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej, udostępniony w formularzu. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości zostaje zawarta umowa pomiędzy Klientem a Sprzedającym, zgodnie z treścią Regulaminu.
 6. Klient dokonuje zapłaty poprzez wybór jednej z form płatności ustalonej uprzednio ze Sprzedającym, a następnie dokonuje zapłaty.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niezrealizowania Zamówienia, a tym samym jego usunięcia w przypadku nieotrzymania płatności w terminie 3 dni od złożenia Zamówienia (w przypadku wyboru opcji płatności przelewem).
 8. W przypadku sesji indywidualnych, Klient może przełożyć realizację zakupionej usługi na inny wskazany i ustalony ze Sprzedającym termin, nie później niż na 72 godziny przed pierwotnym terminem realizacji.
 9. W przypadku niestawienia się na umówiony termin sesji oraz w przypadku ponad 15 minutowego spóźnienia, spotkanie uznawane jest za odwołane z przyczyn leżących po stronie Klienta. 
 10. Klient zamawiający usługę zobowiązany jest do odpowiedzialności za swoje zdrowie psychiczne i fizyczne. Usługi są zaprojektowane dla osób stabilnych emocjonalnie, nie przyjmujących środków psychotropowych i antydepresyjnych, nie są dla osób borykających się z problemami psychicznymi i wymagających stałej opieki psychologicznej i/lub psychiatrycznej.
 11. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za stan psychiczny Klienta w trakcie realizacji zamówionej usługi. Oferowane usługi nie mają charakteru porady medycznej, psychiatrycznej lub psychologicznej w rozumieniu medycyny akademickiej.
 12. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług mające miejsce na skutek działania siły wyższej rozumianej jako zdarzenia, którego nie dało się przewidzieć i którego skutkom nie dało się zapobiec. 
 13. W szczególności za działania siły wyższej należy uważać katastrofalne działania przyrody, akty władzy ustawodawczej i wykonawczej, zaburzenia życia zbiorowego (np. wojny, zamieszki, stanu nadzwyczajne) oraz niesprawność połączenia internetowego w trakcie wykonywania usługi on-line leżącego po stronie dostawcy łącza internetowego.
 14. W sytuacji wystąpienia przypadku siły wyższej Sprzedający zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Klienta o przerwie w świadczeniu usługi i podania jej przyczyny oraz ustalenia nowego terminu realizacji usługi. 

§8 Ceny usług i formy płatności

 1. Ceny podane na Stronie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 2. Sprzedawca nie stosuje mechanizmów indywidualnego dostosowania cen na Stronie na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen usług na Stronie, wprowadzania nowych  usług, wycofywania usług, przeprowadzania promocji i dawania rabatów, a także czasowego oferowania usług nieodpłatnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian. Szczegóły i czas trwania zawsze zawarte są w opisie danej usługi.
 4. W każdym przypadku informowaniu o obniżeniu ceny usługi obok informacji o obniżonej cenie Sprzedawca uwidacznia również informację o najniższej cenie danej usługi, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.
 5. Jeżeli dana usługa jest oferowana na Stronie w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie Sprzedawca uwidacznia również informację o najniższej cenie danej usługi, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tej usługi w sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki. 
 6. Sprzedawca nie korzysta z narzędzi zewnętrznych dostawców, aby zrealizować wymagania w zakresie cen, promocji i obniżek oraz ich prezentacji na Stronie i podstronach.
 7. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione usługi:
  a) przelewem bankowym – płatne bezpośrednio na konto Sprzedawcy w zakresie usług, o których mowa w §5 ust.1. W tym celu proszę skontaktować się ze Sprzedawcą na dane kontaktowe podane w Regulaminie;
  b)  BLIK – płatne przed realizacją usługi, o której mowa w §5 ust.1; c) inne formy płatności oferowane przez inne strony umożliwiające prezentację Usług np. easycart.pl
 8. W przypadku płatności przelewem bankowym, usługa może zostać zrealizowana po otrzymaniu i zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy. 
 9. Do każdego Zamówienia wystawiany jest dowód zakupu tj. paragon lub faktura (imienna lub na firmę, jeśli zostały podane dane firmy i Klient zgłosi Sprzedawcy chęć otrzymania faktury w ten lub inny skuteczny sposób) w wersji elektronicznej, na co Klient niniejszym wyraża zgodę.

§9 Newsletter 

 1. Właściciel świadczy również na rzecz Klienta usługę w postaci wysyłki newslettera, jeśli Klient wyraził na nią zgodę. Szczegóły dotyczące wysyłki newslettera, zapisu, rezygnacji z jego otrzymywania opisane zostały w polityce prywatności. 
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Strony Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione. Należą do nich chociażby: stosowanie antywirusów, odpowiednich zabezpieczeń technicznych narzędzie, z których korzysta i inne. 

§10 Procedura reklamacji

 1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem za pośrednictwem Strony usług oraz pytania dotyczące użytkowania Strony należy składać na adres poczty elektronicznej: kontakt@gosiarackos.com.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia niezgodności) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Sprzedawcę przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu na adres e-mail składającego reklamację lub w ten sam sposób, w który skontaktował się z nim Klient albo inny, uzgodniony z Klientem sposób.
 4. Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu rozpatrzenia reklamacji i zgodnie z polityką prywatności.
 5. Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej usłudze niezgodnej z umową oraz usługi, której obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od umowy lub obniżeniu ceny (jeśli usługi były odpłatne).
 6. Sprzedawca ma obowiązek dokonać zwrotu Klientowi ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny (jeśli usługi były odpłatne).
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§11 Odstąpienie od Umowy

 1. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 7.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia ustalenia terminu wykonania usługi przez Sprzedawcę.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na Stronie). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Przykładowa treść oświadczenia (formularza) o odstąpieniu od umowy znajduje się w załączniku do niniejszego regulaminu. Klient może z niego skorzystać, ale nie musi. Nie jest to obowiązkowe.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności. 
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w następujących przypadkach:
  a) o świadczenie usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;                        b) wyrażenia zgody na rozpoczęcie wykonywania świadczenia wynikającego z umowy o dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy). W takim przypadku Klient przyjmuje do wiadomości, że rozpoczęcie świadczenia po wyrażeniu zgody powoduje utratę prawa do odstąpienia od umowy.
  c) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Klientowi potwierdzenie utrwalone na papierze lub, za zgodą Klienta, na innym trwałym nośniku.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zawieszania, w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn, działalności Strony, jak również prawo do modyfikacji lub zakończenia świadczenia za jego pośrednictwem usług. 

§12 Własność intelektualna, licencja, prawa autorskie

 1. Dostępne na Stronie treści, teksty, logo, zdjęcia, nazwy firm, znaki towarowe, szata graficzna mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Sprzedawcy i/lub osób trzecich będących ich właścicielami/autorami, i które zostały udostępnione jedynie na użytek Strony, co Klient akceptuje poprzez akceptację Regulaminu.
 2. W przypadku zamiaru wykorzystania wyżej wymienionych elementów w sposób sprzeczny ze wskazanym w niniejszym Regulaminie lub ich przeznaczeniem i funkcjonalnościami, Klient obowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca informuje niniejszym Klienta, że jakiekolwiek rozpowszechnianie jakichkolwiek innych treści udostępnionych przez Sprzedawcę stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. Sprzedawca może także domagać się stosownego odszkodowania zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§13 Dane osobowe i pliki cookies

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Małgorzata Raćkos, zwana w Regulaminie również Sprzedawcą lub Właścicielem. Administrator samodzielnie wykonuje zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontaktować się z Administratorem możesz używając poniższych danych: e-mail: kontakt@gosiarackos.com, numer telefonu: 608149326 lub pisemnie na adres Administratora. 
 2. Dane osobowe Klienta podawane w formularzach znajdujących się na Stronie będą przetwarzane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Klientem a Administratorem, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji niniejszego Regulaminu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy). Jest to konieczne dla wykonania tej umowy (realizacji zamówienia usługi).
 3. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
  a) wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
  b) rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
  c) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  d) kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
  e) przechowywania nieopłaconych zamówień — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  f) tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  g) archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  h) wykorzystywania cookies na stronie i podstronach Sklepu — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);
  i) w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Klienta – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
  j) w celu wysyłki newslettera lub innych nieodpłatnych Treści cyfrowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) i na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z realizacją umowy oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy będą niemożliwe.
 5. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Następnie zostaną usunięte, chyba że zdecyduje się korzystać z usług Administratora i pozostawi je na innej podstawie i we wskazanym mu celu. 
 6. Dane osobowe Klienta będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak na przykład serwisy świadczące usługi utrzymania systemu i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usługi mailingu (newsletter), kancelarii prawnej, podwykonawcom i zleceniobiorcom, zaangażowanym w prace Strony itp.
 7. W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Meta Platforms Ireland Limited (Facebook i spółki zależne), Google, Microsoft itp. dane Klienta mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Meta Platforms Ireland Limited (Facebook i spółki zależne) stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne. Będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższa ochronę i bezpieczeństwo danych, m.in. poprzez:
  a) współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
  b) stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską (tak jak m to miejsce np. w przypadku Google),
  c) stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy,  lub tym, na przekazywanie danych osobowych których, Klient wyraził zgodę.
 8. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 9. Klient posiada też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podał swoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Dane Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania w rozumieniu RODO, co oznacza, że Administrator nie będzie podejmował automatycznych decyzji, które mają wpływ na prawa i wolności Klienta.
 11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 12. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień poprzez Sklep, oraz polityka plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://gosiarackos.com/polityka-prywatnosci/

§14 Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu. 
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość m.in. do:
  a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy,
  b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,
  c) bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 5. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną.

§15 Opinie – funkcjonowanie w ramach Strony

 1. W ramach Strony lub innych stron umożliwiających Sprzedawcy ich prezentację np. MailerLite, prezentowane są opinie Klientów lub osób, które skorzystały z usług Sprzedawcy.
 2. Opinie w Sklepie mogą pojawiać się w różnych miejscach Strony i na różnych podstronach: w sekcji „Opinie”, opisie usługi itp. Mogą też odsyłać do zewnętrznych narzędzi czy serwisów prezentujących opinie klientów np. do wizytówki Google, do social mediów, w tym fanpage na Facebooku i zakładki „Recenzje/ Opinie” itp. Mogą być także prezentowane w różnym formacie, np. video, pdf, opinii pisemnej z wizerunkiem i danymi klienta danej usługi, z częściowo prezentowanymi danymi osobowymi lub bez żadnych danych osobowych. 
 3. Każdy Klient ma możliwość pozostawienia opinii o zakupionej usłudze i tym samym wyraża zgodę na publikowanie jej w ramach Strony i w celach określonych przez Sprzedawcę. 
 4. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na Stronie i na podstronach Strony opinie były rzetelne i pochodziły od osób, które są rzeczywistymi Klientami. Podejmuje w tym celu uzasadnione i proporcjonalne kroki zawarte w niniejszym Regulaminie, aby sprawdzić, czy opinie te pochodzą od Klientów. Między innymi: podejmuje próby uzyskania zgody na publikowanie opinii w celach marketingowych poza Stroną, na rozpowszechnianie wybranych lub wszystkich opinii albo sprawdza, czy dana opinia pochodzi od Klienta. 
 5. Opinie prezentowane w ramach Strony są weryfikowane przez Sprzedawcę w ten sposób, że Sprzedawca sprawdza, czy opinia pozostawiona przez daną osobę pochodzi od Klienta, jeśli pozostawione przez niego dane to umożliwiają. 
 6. Jeśli opinia budzi wątpliwości Sprzedawcy nie jest prezentowana w ramach Strony. Osoba, która pozostawiła opinię, która nie została opublikowana albo została usunięta przez Sprzedawcę ma możliwość skontaktowania się ze Sprzedawcą celem wyjaśnienia sytuacji i ustalenia przyczyn. 
 7. Sprzedawca nie jest zobowiązany publikować opinii na Stronie i jest uprawniony do ich usuwania w przypadku, gdy według niego jest to uzasadnione. Może też publikować opinie wybrane. 
 8. Sprzedawca nie korzysta z opinii kupionych, sponsorowanych, albo uzyskanych w sposób barterowy. Sprzedawca nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania innej osobie nieprawdziwych opinii lub rekomendacji albo zniekształcania opinii lub rekomendacji w celu promowanie usług na Stronie. 

§16 Postanowienia końcowe

 1. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za:
  a) jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników – w związku z korzystaniem ze Strony – praw osób trzecich;
  b) szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Strony lub jej niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Właściciela lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Właściciel nie był w stanie zapobiec;
  c) jakikolwiek inne szkody sodowane nieprzestrzeganiem przez Właściciela postanowień Regulaminu. 
 2. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną rodzi ryzyko zainfekowania systemu złośliwym oprogramowaniem oraz ataków hakerskich. W celu zminimalizowania powyższych zagrożeń Sprzedający rekomenduje Użytkownikowi korzystanie na jego urządzeniu końcowym (komputerze, telefonie, tablecie itp.) z zaufanego oprogramowania antywirusowego oraz zapory sieciowej.
 3. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony oraz świadczone usługi wykonywane są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego. 
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany technologii, zmiany zakresu usług na Stronie. Nowy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na Stronie Sprzedawcy na podstronie: Regulamin.
 5. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.
 6. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazało się niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i naruszające interesy konsumentów, Sprzedawca deklaruje zastosowanie wskazanego postanowienia.
 7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy, UŚUDE, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO.
 9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 lutego 2023 roku. 
 1.  

Link do polityki prywatności: https://gosiarackos.com/polityka-prywatnosci/

Link do niniejszego Regulaminu:https://gosiarackos.com/regulamin/

Załącznik nr 1 – Wzór formularza odstąpienia od umowy w przypadku Konsumenta

          Miejscowość, data: ……………………………….

Imię i nazwisko/firma: ………………………..

Adres zamieszkania: …………………………

E-mail (o ile dostępny): ………………………

Numer telefonu (o ile dostępny): ……………

Sprzedawca: Małgorzata Raćkos

ul. Przeworska 2B, 04-382 Warszawa

kontakt@gosiarackos.com

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy 

Niniejszy oświadczam, że odstępuję od umowy …………………………… zawartej w dniu ……………. Dotyczącej następującej usługi: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. . 

Proszę o zwrot kwoty ………………………. zł (słownie ……………………………………….. złotych) poprzez:

 • przekaz pocztowy na adres ……………………………………………………………………………….[wypełnić jeśli dotyczy],
 • na rachunek bankowy o numerze: ………………………………………………………………………[wypełnić jeśli dotyczy].

Data: _________________________                                   Podpis Konsumenta: __________________